Klarhet och förberedelse: Nycklar för smidig löneöversyn

Slide

Lönesättning och diskussioner kring lön är ämnen som kan skapa spänningar och osäkerhet både bland chefer och medarbetare. För chefer är det inte bara att sätta löner, utan också att kunna motivera sina beslut för medarbetarna, vars förväntningar ibland överstiger företagets ekonomiska möjligheter.

Enligt Karin Danvall, senior HR-konsult hos Påverka Nu, är en av de främsta anledningarna till chefers osäkerhet bristen på tydlighet och struktur i lönesättningen. Principerna bakom lönebildningen är ofta oklara och de faktorer som påverkar lönerna är inte alltid kända eller accepterade i organisationen. Denna brist på tydlighet kan underminera motivationen hos medarbetarna och strida mot avtalskrav om transparenta lönesättningsprinciper.

Kommunicera hur er lönesättning fungerar

En annan utmaning är att medarbetarnas förväntningar ofta skjuter över målet. Detta kan bero på att företaget inte tydligt kommunicerar hur lönesättningen fungerar och i stället överlåter till externa källor, såsom media eller rykten, att forma medarbetarnas förväntningar. Därmed tenderar medarbetarna att jämföra sina löner med de högsta i branschen, vilket kan skapa orealistiska förväntningar och besvikelse.

För att genomföra en effektiv årlig löneöversyn krävs det kunskap och förberedelse. Alla involverade parter, inklusive HR, ledningsgruppen och cheferna, behöver förstå hur en bra löneöversyn ska genomföras. För företag som omfattas av kollektivavtal är det också viktigt att vara insatt i avtalets krav och eventuella förändringar från år till år. Det är också fördelaktigt att ha en öppen dialog med fackföreningen för att säkerställa en gemensam förståelse för förutsättningarna.

När det gäller verktyg för lönesättning är det enligt Karin viktigt att undvika traditionella ”lönesystem” som kan uppfattas som föråldrade och opersonliga. I stället bör företag ha en flexibel process för lönebildning som kan anpassas till företagets behov och förändringar på arbetsmarknaden. Det är också avgörande att ha en klar bild av företagets lönestruktur, som bör bygga på en objektiv värdering av olika befattningar baserat på ansvar, befogenheter och kompetenskrav.

Slide

Verktyg för rättvisa lönebeslut

För att kunna genomföra en lönesättning på ett bra sätt behöver chefer ha tillgång till verktyg för prestationsbedömning och metodik för att föreslå nya löner. Detta inkluderar ibland att justera löneförslagen mellan olika delar av företaget för att säkerställa en jämn och rättvis löneutveckling. Det är även viktigt att chefer är väl förberedda för att kommunicera och motivera de nya lönerna till medarbetarna, en konst som kräver träning och känslighet.

Genom att investera tid och resurser i en genomtänkt och transparent process för löneöversyn kan företag skapa en miljö där medarbetarna känner sig rättvist behandlade och motiverade att fortsätta bidra till företagets framgång.

Hur jobbar ni med lönesättning?

Ta kontakt!

Karin Danvall

Karin Danvall
Senior HR- och Rekryteringskonsult

karin.danvall@paverka.nu

010-331 90 66

Karin @ LinkedIn

Följ Påverka Nu på LinkedIn

Slide

Fler inlägg